Introductie

Wilsum ligt aan de noordelijke oever van de IJssel, tussen de steden Kampen en Zwolle en tegenover het dorp Zalk. Wilsum is tegenwoordig onderdeel van de gemeente Kampen; tot 2001 maakte het deel uit van de gemeente IJsselmuiden. Het dorp is gelegen op een rivierduin en heeft een rijke geschiedenis. In 1331 kreeg het plaatsje van bisschop Jan van Diest stadsrechten. Toch heeft Wilsum altijd de uitstraling van een dorp gehouden.

De hervormde kerk van Wilsum is de oudste van Overijssel en de op drie na oudste van Nederland. Het schip en de toren van het monumentale gebouw dateren uit de elfde eeuw; in de veertiende eeuw werd de kerk met het huidige koor uitgebreid. Weer een eeuw later kreeg de kerk de huidige kruisvorm. Tijdens restauraties zijn diverse muurschilderingen onder het kalk vandaan gehaald. In een klein gebrandschilderd raam in de consistorie is het wapen van Wilsum te zien: een stadpoort met drie torens, waarvan de middelste wordt bekroond door een pelikaan die haar jongen voert. De pelikaan – vaak afgebeeld met een door haarzelf opengepikte borst – gold in vroeger tijden als symbool van de opofferende (moeder)liefde.

Wilsum kent een bloeiend verenigingsleven en telt veel vrijwilligers. Enkele lokale tradities worden door de inwoners enthousiast in ere gehouden. Denk aan het Paasvuur en het Oranjefeest, dat op 31 augustus – de verjaardag van Koningin Wilhelmina –wordt gevierd.

Het dorp ligt in een landelijke omgeving aan de rand van de uiterwaarden, die voor een deel beschermd natuurgebied (Natura 2000) zijn en behoren tot het Nationaal Landschap IJsseldelta. Buiten het dorp ligt Scherenwelde, een natuurgebied met oude rivierarmen waar bijzondere flora (bijvoorbeeld de kievitsbloem) en fauna (bedreigde vogelsoorten zoals de kwartelkoning en zwarte stern) voorkomen. En met een beetje geluk zie je in Wilsum broedende ooievaars, waarvoor de dorpsbewoners speciale nestpalen hebben neergezet.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Landbouw
Landbouw
Industrie en Handel
Industrie en Handel
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
1. Het bevorderen van een goed woon-, werk- en leefklimaat, inclusief welzijn, gezondheid, milieu en toerisme; 2. Het bevorderen en instandhouden van de (lokale) tradities; 3. Trachten te voorkomen en beperken van omgevingshinder en andere vormen van overlast en aantasting van natuur- en stilte- gebieden; 4. Het behartigen van belangen van natuurlijke en rechtspersonen uit het werkgebied.
Actief sinds:
1991
Speciale feestdagen:
  • Oranjefeest - Laatste week van augustus
  • Paasbult (ontsteken van) - Wisselend, doch voor of tijdens de Paasdagen
Ons dorp staat bekend om:
Ingeklemd tussen de Zwolseweg en de IJssel. Omringd door groen.
In ons dorp zijn we trots op:
700 jaar stadsrechten, rijk verenigingsleven, noaberschap, eigenzinnigheid
Andere dorpen omschrijven ons als:
Creatief, actief
Ons dorpsmotto:
Al eeuwen redden we ons zelf door de handen uit de mouwen te steken en naar elkaar om te zien.
Belangrijke gebeurtenis:
Onder de hoede van de dorpse gemeente IJsselmuiden naar de stadse gemeente Kampen (gemeentelijke herinrichting).
We zouden wel wat meer willen lijken op:
We zijn een braaf en gezagsgetrouw dorp van harde werkers. De problemen van deze tijd vergen meer denkkracht en creativiteit. Zalk kan dit beter.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Met twee of drie kleine uitbreidingsplannen middels CPO (voor starters, ouderen) in de vorm van bijv. tiny houses waardoor de doorstroming in het dorp bevordert wordt en de eigen jeugd meer kansen krijgt om in het dorp te blijven. Goed voor het verenigingsleven en de basisschool.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Wilsum telt:
± 830 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Nee, die hebben we (nog) niet 
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Vragen in de dorpskrant, op ledenvergaderingen, via social media, koffievisite, buurten

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Door de (landelijke) problemen op de woningmarkt is het juist in een dorp lastig om voortvarend te bouwen.
Verenigingen en vrijwilligers
Verenigingen en vrijwilligers
Als de economie zodanig loopt dat veel mensen fulltime moeten werken en er daarnaast nog een beroep op wordt gedaan i.k.v. zelfredzaamheid blijft er minder tijd over om vrijwilliger te worden in een bestuur. Daarnaast is de tendens merkbaar dat de maatschappij juridificeert en bureaucratischer wordt. Dat stoot vrijwilligers af.
Inrichting van het dorp
Inrichting van het dorp
Is er voldoende aandacht voor dorpsrevitalisering / -vernieuwing, nieuwbouw i.r.t. de bevolkingsopbouw.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
De invulling van noaberschap, help tijdens corona, hulp aan Oekraïense vluchtelingen, Wilsum 700 jaar Stadsrechten (Hagepreek)
Gezamelijk organiseren van activiteiten:
Toevallig i.k.v. Wilsum700 festiviteiten een hagenpreek (2e Pinksterdag). Dat wil zeggen dat de twee kerken uitvoering geven aan het idee. De Vereniging Dorpsbelangen is "geloofs-neutraal".

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
voor iedereen. Van peuter- en oma-gym, zangrepetities, sport, vergaderingen, enz. enz.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.